هواپیما

مجوز “اوفک” خرید هواپیما را مختل کرده است

مجوز "اوفک" خرید هواپیما را [...]

آغاز مذاکرات “امبرائر” برای فروش 50 هواپیما به ایران

رویترز به نقل از یکی از [...]