“امبرائر”

آغاز مذاکرات “امبرائر” برای فروش 50 هواپیما به ایران

رویترز به نقل از یکی از [...]