بچه!

عکس:”ترامپ” بر روی پستانک بچه!

"کرتیس روی جفری" از [...]