15هزار

آخوندی: 15هزار اتوبوس و 38هزار سواری مسافران نوروزی را جابه جا می کنند

وزیر راه و شهرسازی گفت: [...]