140

طرح ایجاد ۱۴۰ هزار شغل برای رونق گردشگری و صنایع دستی

طرح ایجاد ۱۴۰ هزار شغل برای رونق گردشگری و صنایع دستیطرح ویژه [...]

140 بنای تاریخی در نوبت واگذاری به سرمایه گذاران و تبدیل به اقامتگاه است

مدیرعامل صندوق احیا و بهره [...]