اعدام

“ملکه زیبایی” به اعدام محکوم شد/عکس

"ملکه زیبایی" به اعدام [...]