117

وجود ۱۱۷ نوع صنایع دستی در فارس

وجود ۱۱۷ نوع صنایع دستی در فارس ‌استاندار فارس [...]

تصاویر:پهن‌پیکر‌ترین هواپیمای جهان با 117 متر طول بال

تصاویر:پهن‌پیکر‌ترین هواپیمای جهان با 117 متر طول بالپهن‌پیکر [...]