=

وام مسکن + وام جعاله = ۱۱ تا ۱۷ میلیون تومان

وام مسکن + وام جعاله = ۱۱ تا ۱۷ میلیون توماندر حال حاضر [...]