100میلیارد

100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد

100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شدمدیرکل [...]