1؛استقلال

استقلال 2 ـ گسترش 1؛استقلال صدرجدول را پس گرفت+گلهای بازی

استقلال با حمایت نزدیک [...]