۷۸۰۰

ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی به بیش از ۷۸۰۰ زائر

ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی به بیش از ۷۸۰۰ زائررئیس مرکز [...]