۶۰درصد

مدیر کل نظارت بر امور زیارت سازمان حج:هزینه سفر به عتبات ۶۰درصد افزایش یافت

مدیر کل نظارت بر امور زیارت سازمان حج:هزینه سفر به عتبات ۶۰درصد افزایش [...]