۵۲

اعزام بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی

اعزام بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحیمسئول [...]

حضور بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی در شهرهای مکه و مدینه

حضور بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی در شهرهای مکه و مدینهرئیس [...]