۱۳۴۵

عکس: جهان پهلوان تختی و همسرش در زمستان ۱۳۴۵

عکس: جهان پهلوان تختی و همسرش در زمستان ۱۳۴۵تصویر زیر [...]