۱۲هزار

۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار به میراث‌فرهنگی کشور اختصاص می‌یابد

۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار به میراث‌فرهنگی کشور اختصاص می‌یابدمعاون [...]