«دیپلماسی

دیپلماسی فرهنگی؛ جذاب برای چینی ها

دیپلماسی فرهنگی؛ جذاب برای چینی هامی گویند چینی ها [...]

برگزاری کارگاه «دیپلماسی گردشگری در دوران پساتحریم»

برگزاری کارگاه «دیپلماسی گردشگری در دوران پساتحریم»کارگاه [...]