«ازمیر-

برقراری پرواز «ازمیر- تبریز» و بالعکس در فرودگاه تبریز

برقراری پرواز «ازمیر- تبریز» و بالعکس در فرودگاه تبریزمدیرکل [...]