آجرهای

ساخت آجرهای دوران عیلامی در آزمایشگاه موزه هفت تپه برای مرمت پوسته چغازنبیل

شناخت و شناسایی مواد و [...]