آبرسانی

کشف سیستم آبرسانی ۷۹۵ ساله روی کمر شتر سنگی الموت

کشف سیستم آبرسانی ۷۹۵ ساله روی کمر شتر سنگی الموتنهصد و نود و [...]

کشف بقایای آبرسانی عهد صفویه در تربت حیدریه

کشف بقایای آبرسانی عهد صفویه در تربت حیدریهرئیس اداره [...]