تصاویر:یک جاذبه توریستی متفاوت/”ماکاک” های ژاپنی اینجوری ریلکس می کنند!

تصاویر:یک جاذبه توریستی متفاوت/”ماکاک” های ژاپنی اینجوری ریلکس می کنند!

تعداد قابل توجهی از “ماکاک” های ژاپنی در پارک گیاه شناسی “هاکوداته”-هاکایدو،ژاپن- زندگی می کنند.
به گزارش “توریسم…

تصاویر:یک جاذبه توریستی متفاوت/”ماکاک” های ژاپنی اینجوری ریلکس می کنند!

تعداد قابل توجهی از “ماکاک” های ژاپنی در پارک گیاه شناسی “هاکوداته”-هاکایدو،ژاپن- زندگی می کنند.
به گزارش “توریسم…

تصاویر:یک جاذبه توریستی متفاوت/”ماکاک” های ژاپنی اینجوری ریلکس می کنند!