تصاویر: کودکانه های ویتنام در عید “تت”

تصاویر: کودکانه های ویتنام در عید “تت”

عید سال نو و مهم‌ترین جشن مردم ویتنام،”عید تت” نام دارد.
به گزارش “توریسم آنلاین” این عید به خصوص در منطقه…

تصاویر: کودکانه های ویتنام در عید “تت”

عید سال نو و مهم‌ترین جشن مردم ویتنام،”عید تت” نام دارد.
به گزارش “توریسم آنلاین” این عید به خصوص در منطقه…

تصاویر: کودکانه های ویتنام در عید “تت”