۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار به میراث‌فرهنگی کشور اختصاص می‌یابد

۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار به میراث‌فرهنگی کشور اختصاص می‌یابد

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «پیش‌بینی‌شده امسال ۱۲‌هزارمیلیارد تومان اعتبار به میراث‌فرهنگی اختصاص یابد که ۶هزارمیلیارد از صندوق توسعه و مابقی نیز از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود.»

۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار به میراث‌فرهنگی کشور اختصاص می‌یابد

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «پیش‌بینی‌شده امسال ۱۲‌هزارمیلیارد تومان اعتبار به میراث‌فرهنگی اختصاص یابد که ۶هزارمیلیارد از صندوق توسعه و مابقی نیز از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود.»

۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار به میراث‌فرهنگی کشور اختصاص می‌یابد