کوچک‌ترین کلیسای جهان را دریابید

کوچک‌ترین کلیسای جهان را دریابید

آوار سرویس بهداشتی تخریب‌شده در چند قدمی کلیسای کوچک «باربارادیکاتو» هنوز جمع نشده است؛ آواری که البته دل را خوش می‌کند برای آزاد شدن یکی از کوچک‌ترین کلیساهای جهان.

کوچک‌ترین کلیسای جهان را دریابید

آوار سرویس بهداشتی تخریب‌شده در چند قدمی کلیسای کوچک «باربارادیکاتو» هنوز جمع نشده است؛ آواری که البته دل را خوش می‌کند برای آزاد شدن یکی از کوچک‌ترین کلیساهای جهان.

کوچک‌ترین کلیسای جهان را دریابید