کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران برگزار می شود

کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران برگزار می شود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری(دبیلو اف تی جی ای) – WFTGA – از هشتم تا 11بهمن ماه در تهران خبر داد.
به گزارش

کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران برگزار می شود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری(دبیلو اف تی جی ای) – WFTGA – از هشتم تا 11بهمن ماه در تهران خبر داد.
به گزارش

کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران برگزار می شود