پیامدهای حذف یا ساماندهی خانه مسافرها

پیامدهای حذف یا ساماندهی خانه مسافرها

اطلاق عنوان «خانه‌مسافر» به خانه‌هایی که برای اقامت و از سوی افراد محلی به گردشگران کرایه داده می‌شود، تلاشی است برای قرار دادن این دسته از واحدهای اقامتی در زمره یکی از انواع تاسیسات گردشگری و الزام آنها به رعایت اصول مقرر شده ذیل آیین‌نامه تاسیسات…

پیامدهای حذف یا ساماندهی خانه مسافرها

اطلاق عنوان «خانه‌مسافر» به خانه‌هایی که برای اقامت و از سوی افراد محلی به گردشگران کرایه داده می‌شود، تلاشی است برای قرار دادن این دسته از واحدهای اقامتی در زمره یکی از انواع تاسیسات گردشگری و الزام آنها به رعایت اصول مقرر شده ذیل آیین‌نامه تاسیسات…

پیامدهای حذف یا ساماندهی خانه مسافرها