پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام(ره):پنج شنبه دوم دی ماه 95

پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام(ره):پنج شنبه دوم دی ماه 95

 اغلب سفرهای خارجی به ایران البته از طریق هوایی و فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می شود.
هرچند که در سایر فرودگاه های…

پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام(ره):پنج شنبه دوم دی ماه 95

 اغلب سفرهای خارجی به ایران البته از طریق هوایی و فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می شود.
هرچند که در سایر فرودگاه های…

پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام(ره):پنج شنبه دوم دی ماه 95