همایش جامعه هتلداران ایران تحت تاثیر تغییر معاون گردشگری/ هتلداران از مشکلات صنف خود گفتند

همایش جامعه هتلداران ایران تحت تاثیر تغییر معاون گردشگری/ هتلداران از مشکلات صنف خود گفتند

دبیر همایش سراسری جامعه هتلداران ایران گفت:تغییر معاون گردشگری کشور در کمتر از یک سال همه برنامه ریزی های ما را تغییر می دهد.
 باشگاه خبرنگاران جوان: جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران در نشست خبری نخستین همایش…

همایش جامعه هتلداران ایران تحت تاثیر تغییر معاون گردشگری/ هتلداران از مشکلات صنف خود گفتند

دبیر همایش سراسری جامعه هتلداران ایران گفت:تغییر معاون گردشگری کشور در کمتر از یک سال همه برنامه ریزی های ما را تغییر می دهد.
 باشگاه خبرنگاران جوان: جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران در نشست خبری نخستین همایش…

همایش جامعه هتلداران ایران تحت تاثیر تغییر معاون گردشگری/ هتلداران از مشکلات صنف خود گفتند