نگاه مستاجران به کاهش نرخ ارز/قیمت مسکن هم کاهش خواهد یافت؟

نگاه مستاجران به کاهش نرخ ارز/قیمت مسکن هم کاهش خواهد یافت؟

کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ارز در صورتی که بر کاهش قیمت برخی از نهاده های ساختمانی اثر مستقیم داشته باشد، می تواند با متعادل کردن قیمت تمام شده تولید مسکن، منجر به افت قیمت مسکن شود.
مهر:…

نگاه مستاجران به کاهش نرخ ارز/قیمت مسکن هم کاهش خواهد یافت؟

کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ارز در صورتی که بر کاهش قیمت برخی از نهاده های ساختمانی اثر مستقیم داشته باشد، می تواند با متعادل کردن قیمت تمام شده تولید مسکن، منجر به افت قیمت مسکن شود.
مهر:…

نگاه مستاجران به کاهش نرخ ارز/قیمت مسکن هم کاهش خواهد یافت؟