نگاهی‌ به‌ هواپیمای‌ اختصاصی‌ تیم‌‌ملی‌ فوتبال ایران‌ در روسیه 2018/فیلم

نگاهی‌ به‌ هواپیمای‌ اختصاصی‌ تیم‌‌ملی‌ فوتبال ایران‌ در روسیه 2018/فیلم

هواپیمای‌ اختصاصی‌ تیم‌‌ملی‌ فوتبال کشورمان بر خلاف پیراهن تیم ملی، به زیبایی رنگ آمیزی شده و ملی پوشان با این هواپیمای اختصاصی روز گذشته وارد روسیه شدند.

نگاهی‌ به‌ هواپیمای‌ اختصاصی‌ تیم‌‌ملی‌ فوتبال ایران‌ در روسیه 2018/فیلم

هواپیمای‌ اختصاصی‌ تیم‌‌ملی‌ فوتبال کشورمان بر خلاف پیراهن تیم ملی، به زیبایی رنگ آمیزی شده و ملی پوشان با این هواپیمای اختصاصی روز گذشته وارد روسیه شدند.

نگاهی‌ به‌ هواپیمای‌ اختصاصی‌ تیم‌‌ملی‌ فوتبال ایران‌ در روسیه 2018/فیلم