نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»/اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شد

نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»/اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شد

واکنش مسئولان میراث فرهنگی استان به انتقاد کارشناسان برای نصب دکل مخابراتی در محوطه تاریخی خالدنبی، سکوت است. کارشناسان دستگاه هم نبود عرصه و حریم مصوب را عامل این اختلاف نظر می دانند.
خبرگزاری…

نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»/اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شد

واکنش مسئولان میراث فرهنگی استان به انتقاد کارشناسان برای نصب دکل مخابراتی در محوطه تاریخی خالدنبی، سکوت است. کارشناسان دستگاه هم نبود عرصه و حریم مصوب را عامل این اختلاف نظر می دانند.
خبرگزاری…

نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»/اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شد