موج سواری در دمای 13- درجه سانتی گراد در بهشت تفریحات! /تصاویر

موج سواری در دمای 13- درجه سانتی گراد در بهشت تفریحات! /تصاویر

هستی حقیقی
موج سواری در دمای 13- درجه سانتی گراد! /«لوفوتن» متشکل از چند جزیره در نوردلند-نروژ- از زیباترین جاذبه های توریستی این سرزمین است.

موج سواری در دمای 13- درجه سانتی گراد در بهشت تفریحات! /تصاویر

هستی حقیقی
موج سواری در دمای 13- درجه سانتی گراد! /«لوفوتن» متشکل از چند جزیره در نوردلند-نروژ- از زیباترین جاذبه های توریستی این سرزمین است.

موج سواری در دمای 13- درجه سانتی گراد در بهشت تفریحات! /تصاویر