معاون صنایع‌دستی خبر داد:فروش 62میلیارد تومانی صنایع‌دستی از ابتدای سال جاری

معاون صنایع‌دستی خبر داد:فروش 62میلیارد تومانی صنایع‌دستی از ابتدای سال جاری

معاون صنایع‌دستی گفت: «امسال با برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی برای فعالان این حوزه متفاوت آغاز شد و در سال حمایت از کالای ایرانی بازارچه‌های صنایع‌دستی بیش از 62میلیارد تومان فروش داشت.»

معاون صنایع‌دستی خبر داد:فروش 62میلیارد تومانی صنایع‌دستی از ابتدای سال جاری

معاون صنایع‌دستی گفت: «امسال با برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی برای فعالان این حوزه متفاوت آغاز شد و در سال حمایت از کالای ایرانی بازارچه‌های صنایع‌دستی بیش از 62میلیارد تومان فروش داشت.»

معاون صنایع‌دستی خبر داد:فروش 62میلیارد تومانی صنایع‌دستی از ابتدای سال جاری