محب‌خدایی: تولید سفرهای شاد و مفرح با تاکید بر ایمنی در دستور کار ستاد است

محب‌خدایی: تولید سفرهای شاد و مفرح با تاکید بر ایمنی در دستور کار ستاد است

معاون گردشگری گفت: «تولید سفرهای مفرح و شاد با تاکید بر ایمنی در دستور کار است، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی نیز از دیگر برنامه‌های ما برای نوروز است، برپایی کمپ‌ها و چادرهای عشایری نیز در تمام نقاط کشور با همکاری معاونت امور عشایری انجام می‌شود.»

محب‌خدایی: تولید سفرهای شاد و مفرح با تاکید بر ایمنی در دستور کار ستاد است

معاون گردشگری گفت: «تولید سفرهای مفرح و شاد با تاکید بر ایمنی در دستور کار است، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی نیز از دیگر برنامه‌های ما برای نوروز است، برپایی کمپ‌ها و چادرهای عشایری نیز در تمام نقاط کشور با همکاری معاونت امور عشایری انجام می‌شود.»

محب‌خدایی: تولید سفرهای شاد و مفرح با تاکید بر ایمنی در دستور کار ستاد است