عکس: مفدمات پرواز بادبادک ها

عکس: مفدمات پرواز بادبادک ها

توریسم آنلاین:رنگ کردن رشته هایی که قرار است برای  پرواز بادبادکها مورد استفاده قرار گیرند.احمدآباد-هند-

عکس: مفدمات پرواز بادبادک ها

توریسم آنلاین:رنگ کردن رشته هایی که قرار است برای  پرواز بادبادکها مورد استفاده قرار گیرند.احمدآباد-هند-

عکس: مفدمات پرواز بادبادک ها