عکس جنجالی جدید خبرورزشی از محسن مسلمان

عکس جنجالی جدید خبرورزشی از محسن مسلمان

روزنامه خبرورزشی تصویری از بازیکن ذوب‌آهن منتشر کرده که شاید این بار برای او محرومیت به دنبال داشته باشد.
خبرآنلاین؛ عکسی که امروز این روزنامه ورزشی از محسن مسلمان منتشر کرده است، او را در حال کشیدن قلیان نشان می دهد….

عکس جنجالی جدید خبرورزشی از محسن مسلمان

روزنامه خبرورزشی تصویری از بازیکن ذوب‌آهن منتشر کرده که شاید این بار برای او محرومیت به دنبال داشته باشد.
خبرآنلاین؛ عکسی که امروز این روزنامه ورزشی از محسن مسلمان منتشر کرده است، او را در حال کشیدن قلیان نشان می دهد….

عکس جنجالی جدید خبرورزشی از محسن مسلمان