عکسی زیبا از کهکشان راه شیری بر فراز کلیسایی در ولز

عکسی زیبا از کهکشان راه شیری بر فراز کلیسایی در ولز

کهکشانِ راهِ شیری، نوار شیری‌رنگی است که در شب‌های تیره در نواحی بدون آلودگی نوری در آسمان دیده می‌شود. این نوار در حقیقت مکان هندسی ستارگان تشکیل‌دهنده قرص کهکشان ماست که از آسمان به طور دوبعدی دیده می‌شود.
به گزارش…

عکسی زیبا از کهکشان راه شیری بر فراز کلیسایی در ولز

کهکشانِ راهِ شیری، نوار شیری‌رنگی است که در شب‌های تیره در نواحی بدون آلودگی نوری در آسمان دیده می‌شود. این نوار در حقیقت مکان هندسی ستارگان تشکیل‌دهنده قرص کهکشان ماست که از آسمان به طور دوبعدی دیده می‌شود.
به گزارش…

عکسی زیبا از کهکشان راه شیری بر فراز کلیسایی در ولز

سپهر نیوز