عکس:گروهی عجیب در مراسم یادبودکیارستمی

عکس:گروهی عجیب در مراسم یادبودکیارستمی

روز گذشته، مراسم یادبود عباس کیارستمی در محل کانون پرورش فکری کودکان و…

عکس:گروهی عجیب در مراسم یادبودکیارستمی

روز گذشته، مراسم یادبود عباس کیارستمی در محل کانون پرورش فکری کودکان و…

عکس:گروهی عجیب در مراسم یادبودکیارستمی

شهرداری