عکس:کودکان سیل در یمن

عکس:کودکان سیل در یمن

توریسم آنلاین:گریز از سیل جاری در خیابانهای صنعاء-یمن-

عکس:کودکان سیل در یمن

توریسم آنلاین:گریز از سیل جاری در خیابانهای صنعاء-یمن-

عکس:کودکان سیل در یمن