عکس:وقتی برق فیل وحشی را می گیرد

عکس:وقتی برق فیل وحشی را می گیرد

توریسم آنلاین:گلبرگ گل روی چشمان فیل نر وحشی آسیایی که توسط یک سیم برق فشار قوی در شمال شرقی هند دچار برق گرفتگی شد و مرد.

عکس:وقتی برق فیل وحشی را می گیرد

توریسم آنلاین:گلبرگ گل روی چشمان فیل نر وحشی آسیایی که توسط یک سیم برق فشار قوی در شمال شرقی هند دچار برق گرفتگی شد و مرد.

عکس:وقتی برق فیل وحشی را می گیرد