عکس:نمایی دیدنی از کاروان شتر

عکس:نمایی دیدنی از کاروان شتر

توریسم آنلاین:نمایی از عبور کاروان شتر در روستایی در نزدیکی مراکش.

عکس:نمایی دیدنی از کاروان شتر

توریسم آنلاین:نمایی از عبور کاروان شتر در روستایی در نزدیکی مراکش.

عکس:نمایی دیدنی از کاروان شتر