عکس:نمایی دیدنی از خط راه آهن سبز در چین

عکس:نمایی دیدنی از خط راه آهن سبز در چین

توریسم آنلاین:در راستا ی حفظ طبیعت،بزرگراه و خط راه آهن بدون تخریب جنگل ها در چین ساخته شده است.

عکس:نمایی دیدنی از خط راه آهن سبز در چین

توریسم آنلاین:در راستا ی حفظ طبیعت،بزرگراه و خط راه آهن بدون تخریب جنگل ها در چین ساخته شده است.

عکس:نمایی دیدنی از خط راه آهن سبز در چین