عکس:ماهیگیران سنتی چین

عکس:ماهیگیران سنتی چین

در بعضی از نقاط جهان هنوز ماهییری به شیوه سنتی انجام می شود.
به گزارش”توریسم آنلاین” مردم محلی ژوانگ چین هنوز از قایق بامبو برای ماهیگیری استفاده می کنند و ماهیگیری شغل بیشتر…

عکس:ماهیگیران سنتی چین

در بعضی از نقاط جهان هنوز ماهییری به شیوه سنتی انجام می شود.
به گزارش”توریسم آنلاین” مردم محلی ژوانگ چین هنوز از قایق بامبو برای ماهیگیری استفاده می کنند و ماهیگیری شغل بیشتر…

عکس:ماهیگیران سنتی چین

عکس