عکس:ترامپ و یکی از منتقدان سرسختش!

عکس:ترامپ و یکی از منتقدان سرسختش!

توریسم آنلاین:دیدار 80 دقیقه ای “دونالد ترامپ” با یکی از منتقدانش -میت رامنی- البته به صرف شام!

عکس:ترامپ و یکی از منتقدان سرسختش!

توریسم آنلاین:دیدار 80 دقیقه ای “دونالد ترامپ” با یکی از منتقدانش -میت رامنی- البته به صرف شام!

عکس:ترامپ و یکی از منتقدان سرسختش!