عکس:تبلیغ قدیمی شرکت اتوبوسرانی در تهران

عکس:تبلیغ قدیمی شرکت اتوبوسرانی در تهران

اتوبوسهای قدیمی در ایران کاملا شکل و شمایلی متفاوت داشته است.

عکس:تبلیغ قدیمی شرکت اتوبوسرانی در تهران

اتوبوسهای قدیمی در ایران کاملا شکل و شمایلی متفاوت داشته است.

عکس:تبلیغ قدیمی شرکت اتوبوسرانی در تهران

فیلم سریال آهنگ