صندوق عدالت، به شیوهٔ ناصرالدین‌شاه /عکس

صندوق عدالت، به شیوهٔ ناصرالدین‌شاه /عکس

در سال ۱۲۸۱ قمری، و در واکنش به شکایات روزافزون مردم از دولت‌مردان و وزراء، ناصرالدین‌شاه کوشید تا با ایجاد “صندوق عدالت” سدّ دیوانسالاری را درهم بشکند، لذا نسبت به ایجاد صندوقی به نام “صندوق عدالت” همت گماشت.

صندوق عدالت، به شیوهٔ ناصرالدین‌شاه /عکس

در سال ۱۲۸۱ قمری، و در واکنش به شکایات روزافزون مردم از دولت‌مردان و وزراء، ناصرالدین‌شاه کوشید تا با ایجاد “صندوق عدالت” سدّ دیوانسالاری را درهم بشکند، لذا نسبت به ایجاد صندوقی به نام “صندوق عدالت” همت گماشت.

صندوق عدالت، به شیوهٔ ناصرالدین‌شاه /عکس