سکوت سازمان میراث فرهنگی در قبال وضعیت گنبد کبود مراغه

سکوت سازمان میراث فرهنگی در قبال وضعیت گنبد کبود مراغه

مشتری با اشاره به سکوت میراث فرهنگی در قبال وضعیت نابسامان گنبد کبود مراغه گفت: اداره میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، تمام اختیارات اداره میراث فرهنگی شهرستان مراغه را گرفته است.
باشگاه خبرنگاران…

سکوت سازمان میراث فرهنگی در قبال وضعیت گنبد کبود مراغه

مشتری با اشاره به سکوت میراث فرهنگی در قبال وضعیت نابسامان گنبد کبود مراغه گفت: اداره میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، تمام اختیارات اداره میراث فرهنگی شهرستان مراغه را گرفته است.
باشگاه خبرنگاران…

سکوت سازمان میراث فرهنگی در قبال وضعیت گنبد کبود مراغه