سفیر اوکراین در ایران خبر داد: تسهیل شرایط صدور روادید برای ایرانیان

سفیر اوکراین در ایران خبر داد: تسهیل شرایط صدور روادید برای ایرانیان

سرگئی بوردیلیاک، سفیر فوق العاده و تام الاختیار اوکراین در جمهوری اسلامی ایران با استاندار گلستان دیدار و گفتگو کرد.
 ایسنا: سرگئی بوردیلیا در این دیدار اظهار کرد: اعتقاد دارم که ارتباط با کشورها را باید استان به…

سفیر اوکراین در ایران خبر داد: تسهیل شرایط صدور روادید برای ایرانیان

سرگئی بوردیلیاک، سفیر فوق العاده و تام الاختیار اوکراین در جمهوری اسلامی ایران با استاندار گلستان دیدار و گفتگو کرد.
 ایسنا: سرگئی بوردیلیا در این دیدار اظهار کرد: اعتقاد دارم که ارتباط با کشورها را باید استان به…

سفیر اوکراین در ایران خبر داد: تسهیل شرایط صدور روادید برای ایرانیان