سفر به این سرزمین ممنوع! /تصاویر

سفر به این سرزمین ممنوع! /تصاویر

هستی حقیقی
سفر به سورت ممنوع! /«سورت» یا«سرتسی» جزیره ای آتشفشانی است که در سال 1963 تشکیل شد.

سفر به این سرزمین ممنوع! /تصاویر

هستی حقیقی
سفر به سورت ممنوع! /«سورت» یا«سرتسی» جزیره ای آتشفشانی است که در سال 1963 تشکیل شد.

سفر به این سرزمین ممنوع! /تصاویر