ستاره جوان ۵میلیارد تومان برای پرسپولیس آب خورد؟!

ستاره جوان ۵میلیارد تومان برای پرسپولیس آب خورد؟!

مبلغ قرار داد خرید جدید پرسپولیس حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است.
 خبرورزشی: راست و دروغش گردن راوی، اما شنیدیم جذب مهدی ترابی برای باشگاه پرسپولیس حدود ۵میلیارد تومان آب خورده است! این منبع مطلع به ما خبر داد مهدی…

ستاره جوان ۵میلیارد تومان برای پرسپولیس آب خورد؟!

مبلغ قرار داد خرید جدید پرسپولیس حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است.
 خبرورزشی: راست و دروغش گردن راوی، اما شنیدیم جذب مهدی ترابی برای باشگاه پرسپولیس حدود ۵میلیارد تومان آب خورده است! این منبع مطلع به ما خبر داد مهدی…

ستاره جوان ۵میلیارد تومان برای پرسپولیس آب خورد؟!