سامانه بارشی در شمال کشور

سامانه بارشی در شمال کشور

کارشناس سازمان هواشناسی کشور به گرد و خاکی که از روز گذشته وارد کشورمان شد اشاره کرد و گفت: این گرد و خاک تا ۴۸ ساعت آینده شمال غرب، غرب، جنوب غرب و نواحی مرکزی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد.
به گزارش

سامانه بارشی در شمال کشور

کارشناس سازمان هواشناسی کشور به گرد و خاکی که از روز گذشته وارد کشورمان شد اشاره کرد و گفت: این گرد و خاک تا ۴۸ ساعت آینده شمال غرب، غرب، جنوب غرب و نواحی مرکزی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد.
به گزارش

سامانه بارشی در شمال کشور

تلگرام